Privacy

Privacy- & Cookieregelement

 

U kunt erop vertrouwen dat uw persoonsgegevens bij ons in goede handen zijn. We vinden het belangrijk dat het duidelijk is hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Hoe we hier precies mee omgaan, leest u in dit Privacy- & Cookiereglement.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die, direct of indirect, te herleiden zijn tot u als persoon. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook uw klant- en/of obligatienummer. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, wordt ‘verwerken’ genoemd. Denk aan het verzamelen, bewaren, raadplegen en het verwijderen van persoonsgegevens.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we direct of indirect een relatie hebben, hebben gehad of willen krijgen. Denk aan:

 • bestaande of potentiële klanten en hun vertegenwoordigers, zoals gemachtigden of ouders van minderjarige kinderen;
 • bezoekers van onze websites;
 • personen die aan een bedrijf of organisatie zijn verbonden waar we een relatie mee hebben;
 • andere personen waar we contact mee hebben.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Tradealot B.V. is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. 

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Op basis van welke rechtvaardigingsgronden verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst;
 • om aan wettelijke plichten te voldoen;
 • als u toestemming heeft gegeven. Goed om te weten: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig weer intrekken. Als u uw toestemming intrekt, geldt dat pas vanaf dat moment;
 • om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, bijvoorbeeld als we een risicoanalyse moeten maken. In zo’n geval wegen we altijd uw belangen en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Om een relatie met u aan te gaan en te onderhouden

Als u klant bij ons wilt worden, hebben we uw persoonsgegevens nodig. Zo kunnen we uw identiteit vaststellen en controleren. Dit doen we met een kopie van uw identiteitsbewijs. Voor sommige producten of diensten, hebben we ook andere persoonsgegevens van u nodig. Zoals inkomensgegevens, de waarde van uw huis, of u samenwoont en of u schulden hebt. We moeten onderzoeken of we u als klant mogen accepteren, dit is wettelijk verplicht. Zolang u klant bij ons bent, verwerken we uw persoonsgegevens. Dit is nodig om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren of met u mee te kunnen denken zodat we u zo goed mogelijk informatie, dienstverlening en eventueel advies kunnen geven. We administreren deze persoonsgegevens natuurlijk zorgvuldig en werken ze bij als er iets verandert. Ook hebben we uw persoonsgegevens nodig om u producten te beheren en opdrachten uit te voeren. 

Om fraude te voorkomen en te bestrijden

We kunnen gebruik maken van incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector. Dit helpt ons om fraude te voorkomen en te bestrijden. In deze registers en systemen wordt onder strikte voorwaarden informatie rond incidenten vastgelegd. Denk aan het vervalsen van nota’s, identiteitsfraude, skimming, en phishing. Dit gebeurt om u, andere klanten van onszelf en van overige financiële instellingen én financiële instellingen zelf te beschermen. Ook leggen we mogelijke incidenten vast in interne registers en houden we van websitebezoekers IP-adressen bij. Zo kunnen we cybercrime tegengaan, opsporen en analyseren. Zo proberen we u en onze andere klanten te beschermen tegen fraude.

Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

We moeten ons aan verschillenden wetten houden. Van deze wetten moeten we bepaalde persoonsgegevens registreren en in sommige gevallen ook doorgeven aan de overheid. Zo moeten we bijvoorbeeld vanuit de Wet op het financieel toezicht (Wft) uw identiteit vaststellen en controleren. Vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten wij klantonderzoek doen. Ook mag de Belastingdienst alle persoonsgegevens die nodig zijn om vast te kunnen stellen hoeveel belasting er betaald moet worden, bij ons opvragen. Ook toezichthouders zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Europese Centrale Bank (ECB) kunnen persoonsgegevens bij ons opvragen. Bijvoorbeeld om te controleren of we ons houden aan financiële - en privacyregelgeving. Verder zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens actueel te houden. Daarom controleren wij steekproefsgewijs de kwaliteit van onze persoonsgegevens. De uitkomsten van deze steekproeven verwerken we in rapportages, maar zijn nooit direct te herleiden tot individuele klanten. Bovendien hebben we een zorgplicht waardoor we rekening moeten houden met veranderingen in uw situatie.

Om marketingactiviteiten en klantenonderzoek uit te kunnen voeren

Om u als klant goed van dienst te kunnen zijn, verwerken we persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. We kunnen u onder andere via post, telefoon of e-mail informeren over onze producten en diensten. Ook weten we welke producten u van ons hebt en in sommige gevallen op welke pagina’s op onze website u bent geweest. Op basis van deze gegevens kunnen wij u gerichte aanbiedingen doen over onze producten en diensten. Dit doen we met onze eigen communicatiemiddelen, maar ook met gepersonaliseerde advertenties op apps en websites van andere partijen, en via social media. We gebruiken hiervoor onder meer cookies en vergelijkbare technieken.

We kiezen voor een persoonlijke benadering en hechten waarde aan uw mening. Zo meten we het effect van een campagne en gebruiken de uitkomst om onze uitingen verder te verbeteren. Dit soort analyses doen we alleen met persoonsgegevens die we echt nodig hebben. Niet relevante gegevens laten we dus buiten beschouwing. We verdelen onze klanten in verschillende categorieën, zodat we iedereen gericht en persoonlijk kunnen informeren. Hierdoor krijgt u steeds zo relevant mogelijke informatie van ons. We verwerken persoonsgegevens ook om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, of om bestaande producten of diensten te verbeteren. Dit doen we onder meer met behulp van klantonderzoek, bijvoorbeeld een online enquête of een interview. Voor een onderzoek wordt een aantal klanten voor deelname uitgenodigd. En meestal doen we dit in samenwerking met een gespecialiseerd marktonderzoekbureau. Uitkomsten van klantonderzoek worden altijd anoniem verwerkt. Wilt u niet door ons benaderd worden voor marketingactiviteiten en/of klantonderzoek, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind u onderaan dit reglement.

Om uw en onze belangen te beschermen

We vinden het belangrijk om uw en onze belangen goed te beschermen. Hiervoor moeten we in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens verwerken.  Als u contact met ons opneemt of wij met u, dan kunnen we van deze gesprekken aantekeningen maken. Zo kunnen we altijd achterhalen wat er besproken is. Ook kunnen we zo rekening houden met eventuele persoonlijke omstandigheden die u telefonisch met ons hebt gedeeld. Verder kunnen onze telefoongesprekken worden opgenomen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden. Telefoongesprekken worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn opgenomen.

Voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden

Als het nodig is, kunnen we uw gegevens gebruiken voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden en analyses. 

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Met wie wisselen wij gegevens uit?

Voor de doelen hierboven wisselen we gegevens uit met andere partijen. Zoals de overheid en toezichthouders. We lichten hieronder toe waarom we uw gegevens delen en hoe we waarborgen dat uw gegevens niet onterecht worden verwerkt.

Overheid & toezichthouders

We delen soms uw persoonsgegevens met de Belastingdienst, toezichthouders zoals de AFM, DNB, de AP en de ECB, of andere financiële instellingen. Dit doen we alleen als we dat wettelijk verplicht zijn of als er een andere rechtvaardigingsgrond is. Zoals onze (zorg)plicht om fraude en witwassen tegen te gaan.

Soms kopen we data over u in. Bijvoorbeeld als we geen contact meer met u kunnen krijgen. Of als u op een andere website aangeeft dat u contact met ons wilt (zogenaamde ‘leads’).

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Hoe borgen we uw privacy?

Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Het zijn uw data, dus u bepaalt. We gaan zorgvuldig met uw data om en verkopen het nooit door. We hebben een Privacy Officer. Deze persoon ziet erop toe dat de privacyregelgeving en –bescherming worden nageleefd. De Privacy Officer is de interne toezichthouder en het centrale aanspreekpunt voor de organisatie en de externe toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben een eigen visie opgesteld over hoe we met de data van onze klanten omgaan. De belangrijkste uitgangspunten staan bovenaan dit reglement, onder het kopje ‘Dit mag je altijd van ons verwachten’.

We hebben medewerkers die zich volledig bezighouden met de veiligheid van onze algemene IT-infrastructuur. Alleen medewerkers die dit écht moeten, kunnen uw persoonsgegevens inzien en verwerken. We verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk. En we doen dit alleen voor de doelen waarvoor we deze gegevens verzameld hebben. We bewaren uw persoonsgegevens altijd zo lang als dat moet van de wet. Daarna verwijderen we ze, behalve als er een goede reden is om ze nog iets langer te bewaren. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend en deze nog bij ons in behandeling is.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Welke regels gelden er bij de verwerking van persoonsgegevens?

Er is wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Zo geldt voor heel Europa de Algemene verordening gegevensbescherming en in Nederland ook de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Voor bepaalde onderwerpen gelden daarnaast nog specifieke regels. Zo geldt de Telecommunicatiewet bij het versturen van ongevraagde commerciële berichten, en bij het plaatsen van cookies. 

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Social media

Op onze website staan soms buttons van social media, zoals WhatsApp, Facebook of Twitter. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. De buttons van social media op onze site zijn uiteraard onze verantwoordelijkheid. Veel social media-aanbieders zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de EER op. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER. We raden u daarom aan de privacyregels van deze social media altijd goed te lezen vóórdat u er gebruik van maakt. Zo weet u wat er met uw gegevens gebeurt. Ons team beantwoordt uw vragen. Uw tweets, posts, en andere comments slaan we op, zodat we u later eventueel nog verder kunnen helpen. Als u een bericht achterlaat op een van onze communities of op de website, dan blijft dit bewaard zolang dit relevant is.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Cookies en vergelijkbare technieken

Als u onze website bezoekt, plaatsen we cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Sommige cookies zijn noodzakelijk, andere niet. Die kunt u dan ook accepteren of weigeren. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies worden alleen aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door servers voor webpagina's in het domein dat de cookie op uw computer heeft geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen naar uw computer te brengen. Sommige cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren, in te kunnen loggen of om onze formulieren goed te laten werken. Met andere cookies kunnen we een website analyseren, relevante informatie tonen, of gerichte advertenties plaatsen op andere websites. Een overzicht van alle cookies die we gebruiken en waarvoor, vind u op onze website. Als u voor de eerste keer onze website bezoekt en elke keer daarna als u de cookies verwijderd hebt, vragen wij u om cookies te accepteren.

Soorten cookies en functie

We gebruiken verschillende soorten cookies die allemaal een andere functie hebben:

 • functionele cookies
 • cookies voor webstatistieken, om bezoeken en kliks te meten
 • cookies voor persoonlijke berichten. Die noemen we hierna ‘tracking cookies’
 • cookies voor social media en advertenties.

Voor sommige cookies hebben we uw toestemming nodig. Die vragen we door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming later weer eenvoudig aanpassen. Daarnaast kunt u cookies uit uw browser verwijderen of de instellingen van uw browser aanpassen naar uw persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig. Geeft u geen toestemming om cookies te plaatsen? Dan plaatsen we alleen cookies die we zonder uw toestemming van de wet mogen gebruiken. U kunt de website dan wel blijven gebruiken, maar niet goed gebruik maken van de extra mogelijkheden van onze website.

Hoe lang een cookie op uw computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Wij gebruiken tijdelijke cookies en cookies die langer op uw computer blijven staan. Een tijdelijke cookie wordt automatisch verwijderd als u de webbrowser afsluit. We gebruiken cookies in combinatie met kleine stukjes code, zoals pixeltags, webbeacons en GIF-bestanden. Daarmee kunnen we onder andere onze online advertenties beheren en controleren. Met deze bestanden kunnen we (anonieme) informatie verzamelen over reclame en websitegebruik. We verzamelen onder andere informatie over reacties op advertenties, bekeken pagina’s, promotieweergaven en gedane aankopen. Met dit soort pixeltags kunnen we cookies van derden herkennen. Zo zien we via welke advertentie of link u naar onze site bent gekomen. Dat helpt ons om te beoordelen hoe doeltreffend deze advertenties en links zijn.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Welke rechten heeft u?

Op het moment dat we uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten. Hieronder leggen we uit welke rechten u heeft en wat deze inhouden. Op onze website vind u precies hoe u gebruik kunt maken van uw rechten en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen. Ook leest u hoe we invulling hebben gegeven aan de verschillende rechten.

Inzagerecht

U kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van u verwerken. Dit recht van inzage is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen.

Rectificatie en recht van verwijdering

Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Ook kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

Beperking

U kunt vragen om de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

Dataportabiliteit

U kunt vragen of we bepaalde gegevens aan u over willen dragen. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

Bezwaar

Als we de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een gerechtvaardigd belang of een zwaarwegend algemeen belang, dan kunt u hier bezwaar tegen maken. Binnen 1 maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Externe links

Onze website kan links naar websites van anderen bevatten. Dit Privacy- & Cookiereglement geldt niet voor deze externe websites. We proberen externe links altijd actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze externe websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Wijziging van het privacy & cookieregelement

We kunnen dit Privacy- & Cookiereglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden u daarom aan ons Privacy- & Cookiereglement regelmatig opnieuw te bekijken. Onderaan onze website vind u een link naar de nieuwste versie van ons Privacy- en Cookiereglement.

Klik hier om terug te keren naar de website

Datavisie menu

 


 
Vragen & inlichtingen?

Heeft u vragen over dit Privacy- & Cookiereglement of wilt u meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken? Bel dan: 0800 22 88 22 88. Ook voor klachten kunt u ons op deze manier bereiken. U hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.